" />


Leveringsvoorwaarden | ZO.nl
Lees onze algemene leveringsvoorwaarden voordat u een dienst of financieel product koopt
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZO.nl

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ZO.nl TEVENS HANDELEND ONDER DE NAMEN “ZO verzekeringen, ZO hypotheken, ZO makelaars, ZO lenen, ZO pensioenen, ZO vermogen en &ZO voorts, (HIERNA TE NOEMEN: ZO.nl). ZO.nl

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN MEDE BEDONGEN TEN BEHOEVE VAN DE BESTUURDERS VAN ZO.nl EN ALLE VOOR HAAR WERKZAME PERSONEN. DE TOEPASSELIJKHEID DAARVAN BLIJFT BESTAAN INDIEN VOORMELDE BESTUURDERS EN/OF PERSONEN NIET MEER VOOR ZO.nl WERKZAAM ZIJN.

DE WEDERPARTIJ VAN ZO.nl IS DEGENE AAN WIE ZO.nl ENIGE OFFERTE HEEFT VERSTREKT, AANBIEDING HEEFT GEDAAN OF MET WIE ZIJ EEN OVEREENKOMST HEEFT GESLOTEN. DIT KAN ZOWEL EEN RECHTSPERSOON ALS EEN NATUURLIJKE PERSOON ZIJN EN DEZE WEDERPARTIJ ZAL HIERNA WORDEN AANGEDUID ALS “DE WEDERPARTIJ”.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL HAAGLANDEN EN WORDEN TEVENS GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE VAN ZO.nl (WWW.ZO.NL)

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZO.nl gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door ZO.nl gesloten overeenkomsten waarbij ZO.nl zich verplicht tot het leveren van diensten, de uitvoering van een opdracht en/of het leveren van goederen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ZO.nl zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ZO.nl slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ZO.nl en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4. ZO.nl is steeds bevoegd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 2: Totstandkoming, inhoud en uitvoering van een overeenkomst
2.1. Alle door ZO.nl uitgebrachte aanbiedingen, offertes en genoemde tarieven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Aan ZO.nl verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van ZO.nl, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat ZO.nl een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. ZO.nl is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4. De inhoud van de overeenkomst blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, bij gebreke daaraan uit de door ZO.nl uitgebrachte offerte, inclusief latere schriftelijke wijzigingen of aanvullingen daarop, bij gebreke daaraan uit de door ZO.nl aan de wederpartij verzonden factuur. Wijzigingen van een overeenkomst binden ZO.nl alleen indien deze schriftelijk door
ZO.nl zijn vastgelegd.
2.5. Op tussen ZO.nl en de wederpartij gesloten overeenkomsten zijn de artikelen 7:404, 7:407, 7:408, 7:409 en 7:410 BW niet van toepassing, behoudens voor zover artikel 7:413 BW anders bepaalt ten aanzien van natuurlijke personen.
2.6. ZO.nl is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij op redelijke gronden vermoedt dat de wederpartij niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan ZO.nl verschuldigde bedragen. Een gelijke bevoegdheid bestaat indien ZO.nl in afwachting is van een door de wederpartij te verrichten aanbetaling of te stellen zekerheden als bedoeld in artikel 4.2.
2.7. Door ZO.nl voor nakoming gestelde termijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 ZO.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. ZO.nl zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de wederpartij en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZO.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
3.2 Indien ZO.nl informatie betrekt van derden dan staat zij er voor in dat deze informatie afkomstig is uit door haar betrouwbaar geachte bronnen. Indien door een derde ten aanzien van door deze aan ZO.nl verstrekte informatie een voorbehoud wordt gemaakt, dan geldt dit voorbehoud ook ten aanzien van de wederpartij. ZO.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van van derden afkomstige onjuiste informatie.

Artikel 4: Medewerking door wederpartij
4.1. De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan ZO.nl die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van ZO.nl zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is ZO.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
4.2. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan ZO.nl verschafte informatie.
4.3. Indien door ZO.nl werkzaamheden worden verricht op locatie van de wederpartij dan zal de wederpartij er zorg voor dragen dat de werknemers van ZO.nl beschikking krijgen over een werkplek die aan alle wettelijke vereisten voldoet en zullen deze werknemers alle noodzakelijke medewerking krijgen van de wederpartij om de overeengekomen werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Artikel 5: Prijzen, facturen en betaling
5.1. ZO.nl zal in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken periodiek facturen verzenden aan de wederpartij. De wederpartij is gehouden deze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zonder enige inhouding of verrekening. Als betalingsdatum geldt de datum van bijschrijving op de rekening van ZO.nl.
5.2. ZO.nl is bevoegd te verlangen dat de wederpartij een aanbetaling zal verrichten of nader te bepalen zekerheden zal stellen voordat ZO.nl met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt. Een gelijke bevoegdheid bestaat indien ZO.nl reeds met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. Indien ZO.nl van de bevoegdheden in dit artikel gebruik maakt worden de betalingstermijnen van reeds door ZO.nl uitgebrachte facturen niet opgeschort.
5.3. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar maakt tegen de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag, wordt zij geacht met de juistheid van de factuur in te stemmen. De dag na de factuurdatum wordt vermoed de datum te zijn waarop de wederpartij de factuur heeft ontvangen. Uit de boekhouding van ZO.nl blijkt – behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs – wat partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben.
5.4. Indien de wederpartij niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is zij vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn een rentevergoeding van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het uitstaande factuurbedrag. ZO.nl zal na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning verzenden, vermeerderd met administratiekosten ad € 35,=, waarbij de wederpartij een tweede betalingstermijn van 7 dagen wordt gegund. Indien de wederpartij ook gedurende deze tweede termijn niet betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en is zij – naast voldoening van de factuur – tevens vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd welke gesteld worden op een bedrag van 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 50,=, evenwel onverlet het recht van ZO.nl om volledige vergoeding van de genoemde kosten te vorderen.
5.5. Alle door ZO.nl genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5.6. Tenzij schriftelijk anders bepaald, kan ZO.nl door haar gemaakte (reis- en verblijfs)kosten en kosten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld integraal doorbelasten aan de wederpartij.
5.7. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. ZO.nl is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van ZO.nl beïnvloeden.

Artikel 6: Overmacht
6.1. ZO.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor ZO.nl redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ZO.nl ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
6.2. Onder overmacht wordt iedere van buiten komende omstandigheid begrepen waardoor uitvoering van de overeenkomst door ZO.nl niet mogelijk is, werkstakingen daaronder begrepen. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ZO.nl geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ZO.nl kan worden gevergd.
6.3. ZO.nl zal de wederpartij terstond op de hoogte stellen indien zich een toestand van overmacht voordoet. Gedurende de termijn waarbinnen de toestand van overmacht voortduurt worden alle door ZO.nl aanvaarde termijnen voor levering of nakoming van de overeenkomst opgeschort met de duur van de overmacht, zonder dat de wederpartij op die grond gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of vergoeding van schade te vorderen.
6.4. Een toestand van overmacht aan de zijde van ZO.nl schort de betalingstermijn van reeds aan de wederpartij uitgebrachte facturen niet op, evenmin als het recht van ZO.nl om betaling van deze facturen te vorderen.
6.5. Indien de toestand van overmacht langer dan één kalendermaand voortduurt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, conform het bepaalde in artikel 7.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding
7.1. Zowel ZO.nl als de wederpartij zijn bevoegd de overeenkomst eenzijdig zonder opgave van redenen schriftelijk op te zeggen met een termijn van 14 dagen. Indien de overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft en de wederpartij een natuurlijke persoon is, kan zowel deze wederpartij als ZO.nl de overeenkomst steeds met onmiddellijke ingang opzeggen.
7.2. ZO.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien:
(a) Op goede gronden aannemelijk is dat de wederpartij de overeenkomst niet zal nakomen of indien reeds sprake is van tekortkomingen aan de zijde van de wederpartij;
(b) De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, zij in (voorlopige) surseance van betaling komt te verkeren of indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van de regeling schuldsanering natuurlijke personen wordt gelast;
(c) De wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
(d) De wederpartij overgaat tot staking van de bedrijfsvoering of overdracht van de onderneming zonder dat door de verkrijgende partij afdoende zekerheden worden gesteld voor de nakoming.
7.3. De in artikel 6.2 genoemde gronden voor ontbinding gelden met inachtneming van elders in deze voorwaarden opgenomen beperkingen eveneens ten aanzien van de wederpartij.
7.4. Indien ZO.nl de overeenkomst opzegt, voordat deze door ZO.nl is uitgevoerd, is ZO.nl niet gerechtigd een beloning of kosten in rekening te brengen, behoudens indien en voor zover de wederpartij door het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst gebaat is, in welk geval ZO.nl gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen beloning en vergoeding van gemaakte kosten. ZO.nl is, in geval van beëindiging van de overeenkomst voordat deze is uitgevoerd, geen schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van ZO.nl is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade, zodat zij nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer, vertragingsschade of welke andere schade dan ook.
8.2. De aansprakelijkheid van ZO.nl is onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde, steeds beperkt tot het bedrag van de factuur en/of facturen die terzake van de overeenkomst waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan de wederpartij zijn verzonden.
8.3. ZO.nl is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de klant verstrekte inlichtingen, adviezen of materialen.
8.4. De aansprakelijkheid van ZO.nl vervalt indien de wederpartij ZO.nl niet binnen een termijn van 30 dagen nadat de wederpartij bekend is geworden of had kunnen worden met de eventuele aansprakelijkheid van ZO.nl, daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, met dien verstande dat ZO.nl niet aansprakelijk is indien een evenement waaruit de eventuele aansprakelijkheid van ZO.nl voortvloeit, zich pas langer dan één jaar na het verzenden van de laatste factuur betreffende de overeenkomst waaruit die eventuele aansprakelijkheid voortvloeit, voordoet.
8.5. Iedere beperking van de aansprakelijkheid van ZO.nl vervalt indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ZO.nl, haar bestuurders of haar werknemers.
8.6. Indien door ZO.nl aan de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking worden gesteld, dan is de wederpartij gehouden om aan ZO.nl bij verlies of beschadiging van deze zaken alle in dat verband door ZO.nl geleden schade te voldoen. De schade wordt – behoudens tegenbewijs – gesteld op de vervangingswaarde van de betreffende zaken, onverminderd het recht van ZO.nl om de geleden schade op andere wijze te bepalen.
8.7. Indien werknemers van ZO.nl door toedoen (nalaten daaronder begrepen) van de wederpartij schade lijden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken dan is de wederpartij gehouden alle schade die ZO.nl als gevolg daarvan zal lijden te vergoeden.

Artikel 9: Plaats van werkzaamheden, aflevering van zaken, eigendomsvoorbehoud
9.1. Tenzij anders is overeenkomen of uit de aard der werkzaamheden anders voortvloeit worden door ZO.nl uit te voeren werkzaamheden verricht bij ZO.nl.
9.2. Indien de overeenkomst levering van zaken behelst zullen deze zaken binnen Nederland afgeleverd worden aan het voor ZO.nl kenbare adres van de wederpartij, tenzij schriftelijk een andere afleverlocatie wordt overeengekomen.
9.3. De eigendom van door ZO.nl geleverde zaken gaat pas over op de wederpartij nadat deze aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, heeft voldaan.
9.4. Onverminderd het voorgaande komen de afgeleverde zaken vanaf moment van aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10: Reclames van geleverde zaken
10.1. Indien de wederpartij van mening is dat door ZO.nl geleverde roerende zaken niet aan de overeenkomst voldoen dan is zij verplicht om ZO.nl daarvan schriftelijk, binnen 30 werkdagen na het ontdekken van het gebrek op de hoogte te stellen. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend of gebreken die pas na een jaar na levering worden ontdekt is ZO.nl niet aansprakelijk.
10.2. Ingeval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-juiste levering, hoe ook, is aan de plicht van ZO.nl tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar keuze van ZO.nl. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zullen de geleverde zaken tegen terugbetaling van de koopsom door ZO.nl worden teruggenomen.
10.3. Door ZO.nl op CD-ROM of op andere wijze geleverde digitale producten (niet beperkt tot software) kunnen niet worden gerestitueerd. Indien de wederpartij kan aantonen dat het medium waarop de digitale producten geleverd werden ondeugdelijk was dan zal ZO.nl kosteloos een vervangend medium toezenden.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1. De op door ZO.nl uitgebrachte offertes, adviezen en andere aan wederpartij verstrekte informatie, software daaronder begrepen, evenals op door ZO.nl vervaardigde drukproeven, grafische ontwerpen en (marketing)teksten (verder: “Verstrekte materialen”) rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan ZO.nl. Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen verkrijgt de wederpartij een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de verstrekte materialen gedurende de termijn die in de overeenkomst is voorzien. De licentie ziet uitsluitend op het gebruik van de verstrekte materialen binnen de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij. Het is de wederpartij alleen toegestaan om voor intern gebruik kopieën te maken van de door ZO.nl verstrekte materialen.
11.2. De wederpartij is gehouden om alle door ZO.nl verstrekte materialen aan ZO.nl te retourneren indien geen overeenkomst totstandkomt, bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van de overeengekomen looptijd. De wederpartij dient zelf vervaardigde kopieën te vernietigen.
11.3. Indien de wederpartij aan ZO.nl gegevens, software of andere zaken ter beschikking stelt ter uitvoering van de overeenkomst, staat zij er voor in dat deze informatie, software en zaken door ZO.nl gebruikt kunnen worden zonder dat rechten van derden worden geschaad. De wederpartij zal ZO.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 12: Geheimhouding/ werknemers
12.1. Geen der partijen zal informatie die aan haar door de andere partij ter beschikking is gesteld aanwenden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst. Onder deze informatie wordt ook al het materiaal begrepen ten aanzien waarvan ZO.nl intellectuele eigendomsrechten kan doen gelden. Door een der partijen verstrekte gegevens worden behoudens toestemming van de andere partij niet aan derden verstrekt, tenzij de partij die het betreft daartoe op grond van wettelijke verplichtingen is gehouden. Indien noodzakelijk zullen partijen hun werknemers verbinden tot geheimhouding. Indien als gevolg van de overtreding van dit artikel door het intellectuele eigendomsrecht van ZO.nl beschermde informatie ter beschikking komt van derden is de wederpartij een terstond opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=, onverminderd het recht van ZO.nl om de volledige door haar gelden schade op de wederpartij te verhalen.
12.2. De wederpartij zal gedurende de looptijd van enige overeenkomst tussen haar en ZO.nl, alsmede gedurende zes maanden daarna, noch direct noch indirect arbeidsovereenkomsten aangaan met, of opdrachten verstrekken aan, werknemers van ZO.nl die betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de wederpartij en ZO.nl. De wederpartij staat er voor in dat andere rechtspersonen die behoren tot hetzelfde concern als de wederpartij, zich houden aan het bepaalde in dit artikel. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de wederpartij een terstond opeisbare boete verschuldigd van € 500,= per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ZO.nl om de volledige door haar geleden schade op de wederpartij te verhalen.

Artikel 13: Cursussen
13.1. Ten aanzien van door ZO.nl aangeboden cursussen gelden, zonodig als aanvulling op of wijziging van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, de navolgende bepalingen. Onder cursussen worden onder andere verstaan: open opleidingen, workshops, informatiebijeenkomsten, studiebijeenkomsten en congressen.
13.2. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen als cursist worden ingeschreven. Indien de wederpartij niet tevens cursist is maar namens of ten behoeve van andere natuurlijke personen de inschrijving verricht staat de wederpartij in voor nakoming van alle uit hoofde van dit artikel op de cursist rustende verplichtingen en worden alle handelingen van de cursist toegerekend aan de wederpartij.
13.3. ZO.nl is niet gehouden om inschrijvingen te accepteren en beslist bij overschrijding van het aantal beschikbare cursusplaatsen zelf wie zij als cursist zal toelaten.
13.4. Ook nadat de bevestiging voor deelname aan de cursus aan de wederpartij en/of cursist is verzonden, is ZO.nl gerechtigd de cursus te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Indien verplaatsing van de cursus niet mogelijk is, dan wel indien de cursist schriftelijk aantoont dat hij geen gelegenheid heeft om op de nieuwe datum/locatie de cursus bij te wonen, zal het cursusgeld worden terugbetaald.
13.5. De inschrijving van een cursist voor een cursus komt tot stand door verzending van de bevestiging van de inschrijving door ZO.nl aan de wederpartij. Een cursist is bevoegd om een andere natuurlijke persoon in zijn plaats te laten deelnemen, mits dit voornemen uiterlijk op de dag van de cursus, voor aanvang daarvan, schriftelijk aan ZO.nl kenbaar is gemaakt. De wederpartij is gerechtigd om uiterlijk tot 14 kalenderdagen vóór de cursus deelname daaraan te annuleren dan wel te verzoeken de inschrijving over te zetten naar een andere cursusdatum. In voornoemde gevallen raakt de wederpartij administratiekosten verschuldigd van € 35,=.
ZO.nl is niet verplicht het verzoek om de cursusdatum te wijzigen in behandeling te nemen. In het geval deelname aan de cursus tijdig geannuleerd worden de cursusgelden, indien reeds voldaan, aan de wederpartij gerestitueerd. In het geval annulering niet tijdig plaatsvindt zijn de volledige cursusgelden aan ZO.nl verschuldigd.
13.6. Uiterlijk op de dag van de cursus dienen de cursusgelden, waarvoor de wederpartij een factuur zal ontvangen, te zijn voldaan. ZO.nl is gerechtigd een cursist toegang tot de cursus te weigeren indien de betaling die voor de betreffende cursist verschuldigd is niet werd ontvangen.
13.7. In geval van ziekte of andere zwaarwegende oorzaken waardoor de cursist niet aanwezig kan zijn op de cursusdag beslist ZO.nl of de cursist (of een vervanger) in de gelegenheid zal worden gesteld om op een andere cursusdag aan de cursus deel te nemen.
13.8. De cursisten zijn gehouden om alle aanwijzingen en regels die door ZO.nl schriftelijk of mondeling worden gesteld op te volgen. ZO.nl is gerechtigd om cursisten de toegang tot de cursus te ontzeggen indien zij de door ZO.nl gegeven aanwijzingen en/of gestelde regels niet opvolgen, zonder dat er voor de wederpartij een aanspraak ontstaat op terugbetaling van de cursusgeleden.

Artikel 14: Schriftelijke communicatie
14.1. Met schriftelijke communicatie wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld: communicatie per post, fax of e-mail.
14.2. Tenzij anders bepaald, dient alle correspondentie gericht te worden aan:
Postbus 508, 2600 AM DELFT of via e-mail aan:info@zo.nl
14.3. In het geval de wederpartij per emailbericht enige aanvraag, aanmelding of opdracht aan
ZO.nl heeft verzonden en binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) ZO.nl heeft ontvangen, dient het bericht van de wederpartij als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien de wederpartij binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) ZO.nl wenst te ontvangen, dient de wederpartij zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) ZO.nl heeft bereikt.
14.4. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de wederpartij, door ZO.nl aan de wederpartij verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door ZO.nl gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van ZO.nl het tegendeel blijkt.

Artikel 15: Toepasselijke recht, bevoegde rechter
15.1. Op alle door ZO.nl uitgebrachte aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en geschillen over de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
15.2. Alle geschillen tussen partijen worden, met uitzondering van appèl, cassatie en geschillen die binnen de competentie van de sector kanton vallen, voorgelegd aan de rechtbank te 's Gravenhage, onverminderd het recht van ZO.nl om een andere bevoegde rechter te kiezen en onverminderd de op beide partijen rustende verplichting om te trachten de tussen hen bestaande geschillen eerst op minnelijke wijze op te lossen.

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.