" />


dienstverlening

Welkom bij ZO.nl

Omdat sommige dingen best online kunnen
Wij trachten je met deze site zo goed mogelijk te ondersteunen, maar onze adviseurs zijn je natuurlijk graag van dienst in een persoonlijk gesprek als je/jullie daar behoefte aan hebt/hebben.

Bel dan tijdens kantooruren naar 015-2154343
Lees ons dienstverleningsdocument voordat u een financieel product afneemt
Dienstenwijzer

Al enkele jaren zijn wij voorstander van transparantie in onze branche en daarom zijn wij verheugd dat iedere financieel dienstverlener, zoals ZO.nl, nu wettelijk verplicht is een Dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te stellen aan de klant.

Het DVD is met name bedoeld om de consument een helder beeld te geven van de dienstverlening van de financieel dienstverlener en de daarmee samenhangende kosten.

Wettelijk voorgeschreven model

Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. Alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners moeten het standaard wettelijk voorgeschreven DVD hanteren. Het standaard DVD moet consumenten helpen om de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken. Het moet kraakhelder zijn welke dienstverlening consumenten mogen verwachten en wat de daaraan verbonden kosten zijn.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

ZO.nl (en de aan haar gelieerde bedrijven) biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, sparen, beleggen, financiële planning, consumptief krediet, makelaardij. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

ZO.nl en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: AFM, NVM, SEH, NVHP, FFP, NRVT.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

Ons kantoor is niet gebonden aan een van deze vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz.

Beloningsbeleid

Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijk variabele beloning ontvangen. Deze variabele beloning is gemaximeerd op 5 % van het bedrijfsresultaat. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers. Dit geheel in lijn met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Het eerste gesprek is kosteloos en voor onze rekening.

Voor de volgende vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften geldt een apart DVD:

1. De hypotheekvraag
2. Werkgeverspensioen
3. Risico’s afdekken
4. Vermogen opbouwen

In onze vergelijkingskaarten vindt u algemene informatie over onze dienstverlening en onze advies- en bemiddelingskosten.

1. Hypotheekvraag (10-2023)
2. Pensioenvraag (10-2023)
3. Risico afdekken (10-2023)
4. Vermogen (10-2023)

Opdracht tot dienstverlening

Het standaard Dienstverleningsdocument is zeer algemeen van aard. Voor meer specifieke informatie over de dienstverlening van ZO.nl zullen wij een specifieke opdracht tot dienstverlening met u aangaan. Uw adviseur zal de kosten mondeling of middels een formulier aan u aanbieden, waarna wij verder aan de slag kunnen gaan.

In de opdracht tot dienstverlening vindt u algemene informatie over ons kantoor, informatie over onze dienstverlening, onze algemene leveringsvoorwaarden, ons specifieke beloningsmodel inzake de verrichting die u van ons wenst, onze adviesvrijheid, de klachtenregeling en andere aspecten.

Voor het openen van de documenten die in PDF-formaat beschikbaar zijn, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit is een gratis programma dat u hier kunt downloaden.

Onze diensten

Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten:

- bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering
- alleen bemiddeling (execution only)
- alleen advisering
- advisering op basis van objectieve analyse.

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering, schadeverzekering, pensioenen, sparen, beleggen, financiële planning, consumptief krediet. Wij kunnen u adviseren over beleggingsfondsen (mixfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen, etc.) en orders van u over deze beleggingsfondsen doorgeven aan de aanbieder. Orders dienen door u ondertekend te worden voordat die worden doorgegeven aan de aanbieder.

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij gaan u daarbij, met onze professionele kennis en ervaring, ondersteunen in het maken van deze selectie.

Voorwaarden

ZO verzekeringen biedt u de polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen gestructureerd aan. U kunt de voorwaarden bekijken en printen. Zo heeft u altijd de beschikking over de juiste polisvoorwaarden, en is de verzekeraar zeker van goede voorlichting. Bovendien is van een groot aantal verzekerings-producten ook een aanvraagformulier en een schade aangifteformulier beschikbaar.

ZO verzekeringen streeft er naar polisvoorwaarden van zo veel mogelijk maatschappijen centraal aan te bieden. De documenten worden in het handzame pdf-formaat gepresenteerd. Bovendien is het mogelijk voorgaande versies van polis-voorwaarden op te sporen. Deze site bevat de ons bekende, meest recente polisvoorwaarden die gelden bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. In veel gevallen zal een eerder afgesloten verzekering andere voorwaarden kennen. Bij het afsluiten van de verzekering zijn deze voorwaarden door de verzekeringsmaatschappij verstrekt.

Klik door om een totaal overzicht te krijgen van het meest uitgebreide overzicht, met zoekfunties etc.

Polisvoorwaarden

Hoe starten wij?

1. Inventariseren van wensen, behoeften en risicobereidheid van u, vastleggen van uw klantprofiel. Om tot een oordeel te komen over de materie-kennis en ervaring van u met complexe financiële producten;

2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;

3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;

4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;

5. Het toelichten en motiveren van het verstrekte advies;

6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Daarop aansluitend helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten.

Wat verwachten wij van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe kunt u ons bereiken?

Ons kantoor is op werkdagen open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op maandag tot en met vrijdag zijn wij geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens avonden en op zaterdag is ons kantoor open na afspraak.

Bezoekadres - van Foreestweg 4 - 2614 CJ Delft

Postadres - Postbus 508

Postcode - 2600 AM

Plaats - Delft

Telefoon - 015-2154343 algemeen

Telefoon - 015-2154343 hypotheken

Telefoon - 015-2129988 makelaardij

Email - info@zo.nl

Betalingen

Hypotheken en kredieten

Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.

Verzekeringen

Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of eigen overboeking, dan wel rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vanuit efficiency en milieu overwegingen, werken wij zoveel mogelijk digitaal. Relaties die ondanks onze digitale opties, een traditionelere verwerking van stukken en adviezen wensen, zullen voor (handmatige) incasso en verzending van stukken extra belast worden voor de handelingskosten per product.

Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij of de assuradeur u tijdig waarschuwen.

Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zal de assuradeur u tijdig waarschuwen. Wij kunnen nimmer aangesproken worden op rechtstreekse correspondentie tussen u en de assuradeur. Ook kunnen wij -door de rechtstreekse betaling aan assuradeuren- geen uitspraak doen over de dekking en/of ontvangst van uw betaling.

Te late betaling

Met ingang van januari 2013 ontvangt u een gewijzigd betalingsverzoek voor premie's en/of abonnementen en dan zullen wij extra kosten in rekening brengen. De eerste herinnering ontvangt u 30 dagen na de factuur - of premievervaldatum. Een tweede herinnering, inclusief € 5.00 incassokosten zenden wij 45 dagen na de factuur- of premievervaldatum. Na 58 dagen na de factuur – of premievervaldatum zullen wij de verzekeraar informeren en verzoeken de incasso over te nemen of de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. De verzekeraar kan de dekking opschorten of zelfs beëindigen.

Aanzegging verdere kosten en rente

In de gewijzigde verzoeken is een betaaltermijn vastgesteld van 14 dagen na datering van het betalingsverzoek. Tevens is in dit eerste betalingsverzoek de aankondiging opgenomen dat bij uitblijvende (volledige) betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten en rente in rekening zal worden gebracht volgens de Wet buitengerechtelijke incassokosten, van kracht geworden op 1 juli 2012.

De vergoedingen uit hoofde van deze wet staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek, onder c van Boek 6 artikel 96 lid 2 en bedragen:

- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00

De hoogte van de vergoeding na bovenstaande berekening(en) bedraagt tenminste € 40,00. Deze vergoeding wordt verhoogd met het wettelijk bepaalde percentage zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (de wettelijke rente voor handelstransacties vanaf 01-07-2012 is 8%).

Hebt u vragen?

Hebt u vragen, neemt u dan contact op met ons Team Financiële administratie, telefoon 015 - 215 43 43

Beloning op basis van een service abonnement

Voor dit service abonnement betaalt u maandelijks € 12,50 (tarief 2016)

Het vermelde bedrag zal jaarlijks wijzigen in overeenkomst met de wijziging gedurende de looptijd van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna aan te duiden als CBS) te publiceren jaartotaal prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks alle huishoudens ( op basis van tweeduizend = honderd).

Mocht CBS te eniger tijd overgaan tot publicatie van prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie op een meer recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking nemen.

Op basis van dit service abonnement heeft u recht op de volgende diensten:

- Jaarlijkse APK Assurantiepakket particulier
- Jaarlijkse APK Hypotheekpakket particulier
- Jaarlijkse APK Pensioenanalyse particulier

Ondernemers en/of ZZP-ers zullen via hun adviseur een afwijkend voorstel ontvangen

Kostenvergoeding

Bij het niet doorgaan van (hypotheek)bemiddeling. Bij de keuze voor een andere adviseur brengt ZO de uren na het kennismakingsgesprek in rekening.

Nazorg

ZO.nl bepaalt elk(e) product(categorie) complexe producten in portefeuille welke onderwerpen van wet- en regelgeving van invloed (kunnen) zijn op de voorwaarden en de (verwachte) uitkomsten van dat product.

ZO.nl maakt een informatieblad of mailing waarmee klanten periodiek worden geïnformeerd over komende veranderingen die op hun product(en) van invloed (kunnen) zijn.

ZO.nl inventariseert maandelijks of per kwartaal aan de hand van vakinformatie en andere bronnen, per onderwerp welke veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving zich hebben voorgedaan of binnenkort zullen voordoen.

ZO.nl inventariseert aan de hand daarvan welke klanten voor welke producten op hun situatie toegesneden meer specifieke informatie moeten ontvangen. ZO.nl benadert die geselecteerde klanten per email en maakt zo nodig afspraken voor een toelichtend of adviesgesprek.

Alhoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren, kan onder nazorg natuurlijk niet alles vallen, bijv. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, verhoging van lopende hypotheken, AOV analyses of aanvullende risicoverzekeringen vallen er niet onder. Indien er afwijkingen en/of uitbreidingen op bovengenoemde (digitale) onderwerpen komen, die u zijn aangeboden, zal de adviseur u van te voren melden dat dit afwijkt t.o.v. de nazorg en geeft u een indicatie van de te maken kosten.

Zodoende heeft u gelegenheid om nog tijdig te reageren en kunt u een keuze maken om de dienstverlening van ZO.nl te continueren.

Wij gaan er vanuit dat klanten zelf ook pro-actief reageren op onze berichtgeving en wijzigingen die zij (in hun persoonlijke situatie) ondergaan en ons daarvan terstond informeren/in kennis stellen. Gevolgen van (te) late reactie, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van ZO.nl.

Wettelijke verplichtingen

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12010273, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder.

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG


Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.